Vegskisse

Utsnitt av planlagt og prosjektert vei. En ser fyllingsutslag og skråningsutslag. "Utsnitt av plan med vegskisse" viser samme veglinja i 3D.

Horisontalplan for veg

Horisontalplanen tilsvarer veg i "Plan for hytter og veg i bratt terreng". Horisontalplanen viser lengde, knekkpunkt og radius på svinger, samt utslag på skråning og fylling.

Båtane ved Vaset

Reguleringsplan for Båtåne var en digitaliserings- og dokumentasjonsjobb. Her låg håndtegna planskisse til grunn for jobben, og denne ble da overført til digitalt format.

Plan for hytter og veg i bratt terreng

3D-visualisering av planlagt hyttefelt med veier og hytter. Illustrativt i forhold til landskapstilpassing, nær- og fjernvirkninger osv. 3D-visualiseringa kan gjøres fra alle vinkler og avstander.

Plankompetanse Valdres

  • Utmarksplan AS er et planleggingsfirma etablert i Valdres. Firmaet har sin base i Øye, og er eid og drevet av daglig leder Knut Vidar Svanheld.

    Utmarksplan AS har opparbeidet et solid kontaktnett med fagkompetanse innen blant annet arkitektfirmaer, advokater, geologer og biologer. I dette kontaktnettet ligger også personer og firmaer som jobber med utviklingsprosjekter, markedsarbeid og finans.

    Mer

Våre tjenester

  • Utmarksplan AS kan yte bistand innen flere felt knyttet til arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, men firmaet sitt hovedfokus er rettet mot utarbeiding av reguleringsplaner.

    Vi kan også bistå i prosesser på forskjellig nivå innen planlegging med råd, analyser og konkrete planprodukt.

    Mer